Bloedtesten bij voetballers: nuttig of overbodig?

Siegi Hendrickx, voetbaljournalist
  •  Dinsdag 17 juni 2014 om 19:24   •  Juni 2009

"Je bloed zegt wie je bent"! "Bloed heeft geen geheimen"! Het zijn maar enkele volkswijsheden over bloed en bloedtesten. Wat is er nu eigenlijk van aan, en meer bepaald: is het nuttig uw (jeugd)spelers aan een bloedonderzoek te onderwerpen met het oog op een betere begeleiding (lees conditie)? Wij zochten het uit en gingen oa te rade bij de Brabantse 2de provincialer KAC Betekom waar men onder de medische begeleiding van sportarts Kris Vandermieren de spelers onderwierp aan een bloedonderzoek.Dr Kris Vandermieren (1966) studeerde in 1994 af als sportarts aan de KUL. Vandermieren begeleidt naast individuele sporters (wielrenners, atleten, voetballers) ook enkele voetbalclubs uit de Antwerpse zuiderkempen. Ook KAC Betekom, een ambitieuze tweede provincialer uit Vlaams Brabant, kwam via clubkine Kristel Coremans bij de Ramselse sportarts terecht.

Dug-Out:"Waar kwam het initiatief vandaan om bloedtesten te laten uitvoeren"?

Kristel Coremans: "Tijdens de bespreking van de voorbereiding van onze eerste (2de prov) en tweede ploeg (3de prov) was het onze nieuwe trainer Karel Keleman die aandrong op een degelijke medische begeleiding. Dr Vandermieren, die in de streek naam en faam heeft vergaard met betrekking tot de medische en algemeen fysiologische opvolging van sporters, leek me dan ook de geknipte persoon".

Karel Keleman: "Na overleg tussen de medische en technische staf van KAC Betekom kozen we voor bloedtesten. Lactaattesten werden in overweging genomen, maar uiteindelijk betekent dat toch een serieuze investering voor de club,en bovendien is het in provinciale niet altijd evident om de opvolging van de lactaattesten (aangepaste trainingen per profiel, op hartslag trainen, enz) te garanderen".

Dug-Out: "Wat verwachtte u als coach van de bloedtest, maw wat was het doel"?

Karel Keleman: "Het initieel doel is uiteindelijk het ideaal begeleiden van een speler enerzijds en een groep spelers anderzijds. Spelers in provinciale starten, ondanks een opgelegd individueel trainingsprogramma, niet altijd even ideaal aan de voorbereiding als een topsporter. Zo hebben ze bvb heel wat minivoetbaltornooitjes afgewerkt, hebben ze wat minder op hun voeding en rustpatroon gelet. Iedere coach wil zijn spelers progressie laten maken en optimaal aan de competitie brengen. Naast de trainingsarbeid is er heel wat waar je als trainer geen vat op hebt. Om zoveel mogelijke als coach ongekende risico's uit te schakelen, doe je dan beroep op specialisten die je heel wat informatie bijbrengen die je kunt gebruiken in de trainingsaanpak. Dankzij de bloedtesten kregen we toch extra informatie over de spelersgroep die je kunt meenemen".

Dug-Out: "Dr Vandermieren, welke extra informatie levert een bloedtest dan precies op"?

Dr Vandermieren: "Een bloedtest is op 3 vlakken bijzonder nuttig:

  • preventie (tekorten opsporen)
  • opsporen van overbelasting
  • het opsporen van eventuele allergieën en ziektes zoals bloedarmoede, ontsteking, bloedziektes.

1. PREVENTIE

Dankzij analyse van het bloed kan je snel zien welke afwijkingen (bv tekorten) er aanwezig zijn.

Tekort aan ijzer: o p zich is een ijzertekort niet zo heel erg, maar ijzer is belangrijk voor het zuurstoftransport, wat dan weer belangrijk is voor de anaerobe drempel (punt waarop je verzuurt). Als de ijzerreserve onder de kritische grens komt daalt het zuurstoftransporterend vermogen van de rode bloedcellen, waardoor vermoeidheid en verzuring sneller optreden en het uithoudingsvermogen daalt. Nefast voor een voetballer, want voetbal is een duursport. Omgekeerd kan een te hoog ijzergehalte schadelijk zijn voor de lever. De remedie bij een tekort is uiteraard extra ijzertabletten nemen.

Tekort aan vitaminen: vooral het tekort aan wateroplosbare vitamines zoals B-vitamines en foliumzuur werden bekeken. Vitamine B12 en foliumzuur zijn belangrijk als ondersteuning voor de energievrijmakende processen. Wie daar een tekort heeft gaat dus minder snel energie kunnen opwekken, waardoor je ook weer sneller vermoeid wordt en verzuurt. Ook op mentaal vlak heeft het een negatieve invloed. Spelers met een tekort aan dergelijke vitaminen voelen zich effectief minder sterk. In de psychologie van een voetballer niet onbelangrijk! De remedie is dan een specifieke vitaminekuur.

Tekort aan magnesium: vooral opletten tijdens warmere periodes (meer vochtverlies door verhoogde transpiratie). Magnesium is belangrijk voor energieprocessen waardoor vermoeidheid en spierkrampen kunnen optreden. Ook hier is de remedie magnesiumtabletten.

2. HET OPSPOREN VAN OVERBELASTING

Door bepaalde verhoudingen en afwijkingen in het bloed aan elkaar te koppelen kunnen we zien dat er sprake is van bvb spieroverbelasting. Opgepast, dit is enkel werk voor medici, vermits het een samengaan van verschillende waarden is. Een niet-specialist zou wel eens de verkeerde interpretaties kunnen maken. Een verhoging van de CK's (creatine kinase), wat een afbraakproduct van de spieren is, kan bvb wijzen op een overbelasting maar kan eveneens kneuzingen (schering en inslag bij voetballers) als oorzaak hebben. Daarom bekijken we ook de GOT's en GPT's. Dat zijn leverenzymen die hoge waarden vertonen bij leverpathologie. Deze enzymen zijn echter ook aanwezig in de spieren. Als die samen met de CK's abnormaal hoge waarden vertonen wijst dit wellicht op spierblessures.

(Photonews) Dr Koen Pansaers

3. HET OPSPOREN VAN EVENTUELE ALLERGIEEN EN ZIEKTES

Een derde pijler van het bloedonderzoek is het detecteren van allergieën en ziektes, zoals bloedarmoede, ontsteking, bloedziektes.

Problemen met rode en witte bloedcellen: dergelijke bevindingen dienen verder gespecificeerd te worden door de arts. Hiervoor zijn meestal extra onderzoeken nodig. Zo kan een stijging van de eosinofielen (1 van de 5 soorten witte bloedcellen) wijzen op een allergie. Allergieën zijn trouwens een van de belangrijkste oorzaken van vermoeidheid. Ook hier is de interpretatie van de arts noodzakelijk om geen verkeerde conclusies te trekken".

Dug-Out: "Dus de volkswijsheid 'uw bloed leert u alles', klopt"?

Dr Vandermieren: "Neen, toch niet! We moeten dat zeer genuanceerd bekijken. Een bloedtest leert ons veel over de gezondheidstoestand van een persoon op dat moment, en niets meer. In die zin moet het ook zo geïnterpreteerd worden. Het bloedonderzoek is een puzzelstukje in het geheel van de gezondheidstoestand van de atleet, maar dient aangevuld te worden met andere gegevens zoals het verhaal er rond, de voorgeschiedenis, zijn rust- en voedingspatroon, manier van trainen enz. Bovendien is de interpretatie superbelangrijk en meteen ook het gevaar! Deze dient gedaan te worden door een arts. Niet-medici gaan te snel op basis van één waarden een conclusie trekken terwijl het er dikwijls een combinatie van is".

Dug-Out:"Wat deden jullie concreet met de analyses"?

Dr Vandermieren: "Zelf heb ik me beperkt tot een pure analyse van het bloed en heb op basis daarvan een medisch advies gegeven. Zo heb ik enkele spelers aangeraden een bepaalde vitaminekuur te volgen, anderen dienden ijzer of magnesium bij te nemen enz. De analyse werd trouwens individueel opgestuurd naar de spelers teneinde het beroepsgeheim te bewaren. Ik wil ook benadrukken dat geen enkele speler patiënt bij me is en dat de medische opvolging bij de eigen huisarts diende gevolgd te worden".

Kristel Coremans: "Wij hebben vanuit KAC Betekom uitdrukkelijk aan de spelers gevraagd of we de analyses, bevindingen en adviezen van Dr Vandermieren met hen mochten bespreken. Elke speler gaf zijn toelating".

Karel Keleman: "Kristel heeft dan apart met de spelers de analyses besproken en heeft mij summier ingelicht (ook na toelating van de spelers trouwens) over de ganse groep. Zo kreeg ik toch extra input over de spelers waar je als coach gericht op kan inspelen. Zo diende ik voor sommige spelers het trainingsprogramma toch wat aan te passen".

Dug-Out: "Volgden de spelers het medisch advies op"?

Karel Keleman: "De spelers kregen op basis van hun resultaten een voorschrift om extra ijzer en/of vitaminesupplementen te nemen. In provinciale zit je natuurlijk niet naast ze, maar de meesten volgden het toch wel. Trouwens, spelers met weinig problemen waren uiteraard zeer positief en kregen hun achterstand vrij gemakkelijk (bv door extra ijzer) toegereden.

Grotere problemen zijn moeilijker weg te werken. Sommigen dienden op basis van de analyses een rustiger programma te volgen, terwijl we op dat moment in de laatste weken voor de competitie toch wat aan het intensievere werk waren begonnen. Dat is moeilijk te verkopen aan een speler in provinciale die er wil staan vanaf de eerste competitiematch en die dus niet los van de groep wil gaan trainen. In nationale kan er bijna dagelijks en individueel gewerkt worden waardoor die kloof sneller gedicht wordt. Er zijn niet veel spelers in provinciale die bereid zijn om buiten de trainingsuren op de club nog een extra programma te volgen. Een van onze spelers die volgens de bloedtest toch wat problemen had, heeft pas in de tweede ronde het gewenste niveau gehaald.Volgens mij te wijten aan het feit dat we hem in de heenronde bij momenten extra recuperatie moesten geven terwijl de anderen progressief verder gingen. Hij liep dus toch wat achterstand op waardoor hij pas tegen de winterstop zijn beste vorm te pakken had".

Dug-Out: "Is het herhalen van zo'n bloedtest in één seizoen aan te raden"?

Dr Vandermieren: "Ja, hoe meer 'foto's' je krijgt van een speler hoe beter uiteraard, maar je kunt moeilijk elke week een bloedtest laten doen. Twee keer per jaar lijkt me wel nuttig. De eerste in of voor de voorbereiding en een tweede vlak voor de herneming na de winterstop. Het seizoen is dan half en dus kan je voor het tweede deel problemen opsporen en verhelpen . Bovendien zijn de spieren terug tot rust gekomen en zijn spelers in principe niet overbelast. Concreet krijg je dus pure resultaten over hun gezondheid".

Dug-Out: "Karel, u blijft volgend seizoen hoofdtrainer bij KAC Betekom. Zou u dezelfde test nog laten uitvoeren en wat zou u als trainer eventueel veranderen"?

Karel Keleman: "Ja, we gaan hem zeker opnieuw doen, maar in samenspraak met de kine en de dokter gaan we hem voor de start van de voorbereiding organiseren zodat we nog voldoende tijd hebben om te anticiperen vooraleer de 'acute' competitiedruk er is. Ook sluit ik me aan om de test te herhalen. Naast het oefenkamp in juli gaan we ook in de winter op stage, en dat is dan het ideale moment om gericht te werken. De medische staf kan dan echt mee bepalen hoe er met een bepaalde speler getraind dient te worden".

(Photonews)
(Photonews)

Dug-Out: "Dokter, kan een bloedtest een alternatief zijn voor een conditietest à la Leger of de lactaattest"?

Dr Vandermieren: "Neen, absoluut niet! Een bloedtest geeft een goede momentweergave van eventuele tekorten, overbe-lastingsverschijnselen en aankomende ziektes, maar de parameters van een bloedtest geven geen goede conditievoorspelling. Het is dus zeker geen conditietest. Je moet de test naar waarde schatten maar ook niet overwaarderen".

Dug-Out: "Is zo'n bloedtest nuttig voor jeugdspelers"?

Dr Vandermieren: "Ook hier dien ik toch genuanceerd te antwoorden. Het is uiteraard belangrijk dat men van een jeugdspelertje zijn gezondheidssituatie kent wanneer hij gaat voetballen. Anderzijds is jeugdvoetbal tot op een bepaalde leeftijd echt een spel en zou er van overbelasting in principe weinig sprake mogen zijn. Zuiver medisch, ter uitsluiting van bepaalde aandoeningen, is het te verantwoorden, maar als opvolging van sportbegeleiding vind ik het overbodig. Bij oudere jeugd (15-16 jaar) kan je eventueel een bloedtest vanuit sportieve opvolging verantwoorden".

BLOEDTESTEN BIJ PROFCLUBS?

U vraagt zich uiteraard af hoe men in profmiddens tegenover het nut van bloedtesten staat. Dug-Out ging eens polsen bij K St Truiden VV, dat na een jaar in tweede nationale terug in eerste klasse speelt. Dr Koen Pansaers (1968, sportge-neeskunde VUB), die al jaren de medische begeleiding van STVV onder zijn hoede heeft, stond ons vriendelijk te woord.

Dug-Out: "Dr Pansaers, nemen jullie bloedtesten af"?

Dr Pansaers: "Absoluut! Wij organiseren 4 tot 5 bloedtesten per jaar, waarbij we net als Dr Vandermieren bij KAC Betekom vooral op zoek gaan naar tekorten (ijzer, vitamines B12 en foliumzuur). De timing van onze bloedtesten is als volgt: de eerste voor de start van de voorbereiding en de tweede net voor het begin van de competitie. Daarna herhalen we dit nog eens in oktober en in januari. Ook in maart doen we nog een bloedtest.

Bovendien controleren we ook op overtraining. Dat kunnen wij omdat we onze bloedtesten koppelen aan op regelmatige tijdstippen uitgevoerde conditietesten. We vergelijken de evolutie van het hematocriet (% rode bloedcellen in het bloed) met de hartslagmetingen".

Dug-Out: "Wat gebeurt er concreet met een overtrainde speler"?

Dr Pansaers: "Na bespreking met de technische staf krijgt hij om te beginnen een aangepast trainingsschema waarbij we meer recuperatie inlassen. Aanvullend wordt hij uiteraardintensiever opgevolgd. Zo gaan we bvb binnen de 3 weken nade detectie van het probleem opnieuw zijn bloed testen".

Dug-Out:"Graag uw mening over het nut van bloedtesten in provinciale wetende dat de beschikbaarheid over de spelers er veel lager is"?

Dr Pansaers: "Ik vind het zeer zeker een aanrader. Het is vrij simpel te organiseren, en de opvolging (zeker van ijzeren/of vitaminetekorten) is eveneens eenvoudig. Trouwens, een speler kan uiteraard ook op eigen initiatief naar de dokter gaan voor een bloedtest. Voel je je niet goed, ga dan eens langs bij je huis- of sportarts en laat je bloed testen. Beter dan op eigen houtje zomaar medicatie of vitaminen in te nemen. Te veel aan vitaminen heeft geen enkel effect en kan soms zelfs schadelijk zijn voor het lichaam".

KOSTPRIJS: een bloedtest 'in het kader van een sportme-disch onderzoek' is een niet door het RIZIV terugbetaalde prestatie. Maw: de bloedtest (doktersconsult + het labo-onderzoek) dient door de patiënt betaald te worden.

Om de bijhorende reacties te bekijken heb je een account nodig.

Registreer of log in als je reeds een account hebt.